InTro ThaiGifTed.Org
ThaiGifTed.Org
ธนาคารหลักสูตร
บทความพิเศษ
กฎหมาย
เครื่องมือ
งานวิจัย
หนังสือน่าอ่าน
เวทีครู
เวทีเด็ก
เครือข่าย


หน้าหลัก
» บทความพิเศษ »  » 
 

เครือข่ายการจัดการศึกษาสำหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษที่เน้นการพัฒนางานวิจัย
(Gifted Education Research Center)

 

1. ลักษณะของเครือข่าย

เครือข่ายการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษที่เน้นการพัฒนางานวิจัย เป็นเครือข่ายที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฏีทางด้านศักยภาพที่แท้จริงของมนุษย์ ตลอดจนกระบวนการและวิธีการที่จะดึงศักยภาพของเด็กกลุ่มนี้มาศึกษาและพัฒนา เพื่อให้นักเรียนทั้งประเทศสามารถบรรลุขั้นสูงสุดของตน ทั้งนี้เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและสังคมโลกอย่างยั่งยืน

          ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า เป้าหมายของการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่แท้จริง คือ การเรียนรู้จากเด็กกลุ่มนี้เพื่อที่จะนำวิธีการศึกษาของเด็กกลุ่มนี้มาสร้าง ยุทธศาสตร์และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่เด็กทั้งประเทศนั่นเอง ในระยะต้นงานวิจัยมักจะเน้นการพัฒนาระบบและเครื่องมือที่จำเป็นในการเสาะหา และพัฒนาผู้เรียน ทั้งทางด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพื่อสร้างองค์ความรู้และมาตรฐานซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือและนำมาเปรียบเทียบ กันได้อย่างเป็นธรรม เครือข่ายที่เน้นการวิจัยนี้ จำเป็นจะต้องมีมหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่งเป็นแกนนำ เพราะจะมีบุคลากรและนักวิชาการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างหลากหลายอันจำเป็นต่อการทำงานวิจัยในด้านต่าง ๆ เครือข่ายวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ คือ The National Research Center on the Gifted and Talented ( NRC/ GT) เป็นเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการจาก 4 มหาวิทยาลัย คือ คอนเนคติคัท (Joseph S. Renzulli) มหาวิทยาลัยจอร์เจีย (Mary M. Frasier ) มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย และ มหาวิทยาลัยเยล (Robert Sternberg) และมีผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับของโลก ดังจะกล่าวถึงโดยละเอียดต่อไป

 

2. กรณีศึกษาเครือข่ายที่เน้นการวิจัย

 The National Research Center on the Gifted and Talented ( NRC/ GT)

สหรัฐ อเมริกานั้นมีนโยบายให้ทุกรัฐจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ดังนั้น ทุกรัฐจึงมีสมาคม หรือศูนย์ที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางปัญญาและความสามารถของนักเรียนให้ก้าวไปสู่ความ เป็นเลิศทางวิชาการ และแสดงออกถึงระดับความสามารถพิเศษในสาขาต่างๆที่ตนมี

          หลังจากที่รัฐบาลกลางได้ประกาศพระราชบัญญัติ Jacob K. Javit Gifted and Talented Students Education Act ในปี 1988 ที่ให้ความสำคัญในการเสาะหาเด็กที่มีพรสวรรค์ที่อาจจะหลุดจากการค้นพบในระบบ การศึกษาปกติ นักวิชาการจาก 4 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยคอนเนคติคัท มหาวิทยาลัยจอร์เจีย มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย และมหาวิทยาลัยเยล ได้จัดตั้ง The National Research Center on the Gifted and Talented ( NRC/ GT) ในปี 1990 เพื่อให้เป็นเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการได้มาร่วมกันทำการวิจัยในเรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โดยเฉพาะเด็กที่มีความสามารถพิเศษที่เป็นเด็กยากจน เด็กพิการ หรือเด็กจากชนกลุ่มน้อยของอเมริกาที่มิได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ดังนั้น จึงมีปัญหาและเสียเปรียบเมื่อเข้าเรียนในโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการ เรียนรู้ จนไม่สามารถเข้าถึงความเป็นเลิศทั้งๆที่มีสติปัญญาสูง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นรายปี ตามพระราชบัญญัติ Jacob K. Javit Gifted and Talented Students Education Act ด้วยการเสนอโครงการผ่าน Office of Educational Research And Improvement, United States Department of Education เพื่อทำการวิจัยนำร่องและให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนที่มีความโดดเด่นของประเทศ ในระยะต้นนั้น The National Research Center on the Gifted and Talented จะเน้นการสร้างโปรแกรมและโครงการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของโรงเรียนในการ ให้บริการในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เป้าหมายในขณะนั้น คือ

(ก) เข้าไปช่วยโรงเรียนพัฒนาหลักสูตร แผนการเรียน และบริการที่มีมาตรฐานสูงท้าทายความ สามารถของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ทั้งทางด้านสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์

(ข) สร้างความเข้าใจและความคาดหวังในสังคมว่า มีเด็กอเมริกันจำนวนมากพอสมควรที่มี ความสามารถในด้านต่าง ๆ ในระดับสูงมากและโรงเรียนต่าง ๆ ยังมิได้ดึงศักยภาพในตัวเด็กออกมาได้อย่างเต็มที่

(ค) สร้างความคาดหวังว่า ยังจะสามารถยกระดับความสามารถของนักเรียนในระบบโรงเรียนทั่วไป ทั้งประเทศให้สูงขึ้นอีกได้มาก โดยเฉพาะระดับความสามารถของกลุ่มเด็กด้อยโอกาส ที่เสียเปรียบเพราะสภาพแวดล้อมทางทางสังคม หรือกลุ่มชนกลุ่มน้อยที่เสียเปรียบในระบบการศึกษาเพราะภาษาแม่มิใช่ภาษาอังกฤษ และกลุ่มเด็กที่มีฐานะยากจน

 

พันธกิจ

1. เพื่อวางแผนและจัดทำโครงการวิจัยระดับที่มีคุณภาพสูง ที่เน้นการศึกษาและพัฒนาทฤษฎีการเรียนรู้สำหรับเด็กอัจฉริยะจากการปฏิบัติจริงในโรงเรียน เพื่อที่จะได้ข้อค้นพบทั้งทางด้านปัญหาและความเป็นไปได้ในสภาพโรงเรียนที่แท้จริง โดยคำนึงถึงผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ เช่น เด็ก พ่อแม่ ผู้บริหาร โรงเรียน และรัฐ

2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จะชี้แนะและเสนอทางเลือกแก่กลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่ นักพัฒนาระบบ การศึกษา พ่อแม่ นักวิจัยทางการศึกษา และรัฐบาล

3. เพื่อสร้างเครือข่ายนักปราชญ์ และนักวิจัย ให้สามารถร่วมกันทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ในสาขานี้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง โดยวิธีการอันเป็นวิทยาศาสตร์ และสร้างทฤษฎีการเรียนรู้บนรากฐานแห่งความเป็นจริง

 

วัตถุประสงค์

The National Research Center on the Gifted and Talented จะกำหนดว่า ในแต่ละช่วงของแผนงาน (ประมาณ 5 ปี) จะระดมนักวิจัยให้มาทำงานทางด้านใด เพื่อจุดประสงค์ใด ในหัวข้อใด ปัจจุบันสถาบันให้ความสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการคัดเลือก การให้การฟูมฟัก และพัฒนาความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ในกลุ่มเด็กที่มาจากต่างสังคม ต่างเผ่าพันธุ์ และต่างฐานะ

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อการทำวิจัยเรื่องนี้ และปัจจัยที่ทำให้บางโครงการ ประสบความสำเร็จแต่บางโครงการล้มเหลว

3. เพื่อสร้างความร่วมมือระดับชาติระหว่างนักวิจัย นักบริหารการศึกษา ผู้กำหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติ ตลอดจนกลุ่มบุคคลที่สนใจในการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเยาวชนอเมริกัน และมาตรฐานการเรียนรู้ของชาติขึ้นสู่ระดับสูง

4. เพื่อระดมความรู้ ความสามารถของนักวิจัย นักบริหารจัดการการศึกษา เพื่อสร้างผู้นำทางปัญญาหรือหัวรถจักรอันจำเป็นต่อการพัฒนาทฤษฎีการศึกษาให้ ก้าวหน้า และทำให้นักวิจัยตระหนักถึงพันธกิจในการสร้างผลงานวิจัยคุณภาพสูง เพื่อสร้างโอกาสสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ในการเรียนรู้

 

โครงสร้างของเครือข่าย

ปัจจุบัน The National Research Center on the Gifted and Talented มีโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่าย จากเขตพื้นที่ที่มีข้อตกลงกับสถาบัน 360 เขตพื้นที่การศึกษาจากทุกรัฐในสหรัฐอเมริกา และให้บริการแก่นักเรียนประมาณ 5.4 ล้านคน โดยมีเครือข่ายนักวิจัยประมาณ 165 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- มหาวิทยาลัยแกนนำในการทำการวิจัยหลัก คือ University of Connecticut , University of Georgia , University of Virginia และ Yale University

- โรงเรียนในเครือข่าย ที่ร่วมทำการวิจัยปฏิบัติการมาจาก 360 เขตพื้นที่ ในทุกรัฐของอเมริกา

- The National Research Center on the Gifted and Talented มีคลังข้อมูลในหัวข้อการวิจัยต่างๆอันเป็นผลงานจาก นักวิจัย 165 คนของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่โรงเรียนจาก 360 เขตพื้นที่การศึกษา

- มีนักวิชาการอาวุโส 20 คน จากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ/งานวิจัยของสถาบัน

- ให้บริการครอบคลุม 52 รัฐในการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ในฐานะ National Research Center Advisory Board

          จึง อาจกล่าวได้ว่า ผลงานของ The National Research Center on the Gifted and Talented นั้นทำให้เกิดองค์ความรู้ ความชำนาญการ และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงในปริมาณที่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาสำหรับ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ (critical mass) ที่สามารถแก้ปัญหา และยกระดับความสามารถของเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้สูงขึ้น สิ่งที่เชื่อมโยงเครือข่ายนี้ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นคือความรู้สึกของกลุ่ม สมาชิกที่เป็นนักวิจัย ทั้งครูและผู้บริหารในโรงเรียน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย และนักบริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่และระดับชาติ ตลอดจนพ่อแม่ และหน่วยงานที่ได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการพัฒนาเด็กกลุ่มนี้ว่า ตนเป็นเจ้าของ The National Research Center on the Gifted and Talented ที่ร่วมสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ของแต่ละคน และการนำประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่หน่วยงานต่างได้รับจากการทำงานวิจัยในด้านนี้ มาปรับและพัฒนางานของตนให้ดีขึ้น อีกทั้งประสบการณ์และองค์ความรู้ได้ยังประโยชน์ให้แก่นักการศึกษาและพ่อแม่ ทั่วโลกอีกด้วย (ดูรายละเอียดในผังโครงสร้างของ NRC/GT)

 

กิจกรรม

1. งานวิจัย หรือตั้งแผนงานวิจัยทางด้านความสามารถพิเศษ โดยเน้นงานวิจัยที่โรงเรียนมี การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษเป็นห้องปฏิบัติการ และ

2. ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในงานวิจัย

3. เป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัยทั่วโลกในภาษาต่างๆ

4. เผยแพร่ข่าวสารการวิจัยทางด้านเด็กที่มีความสามารถพิเศษผ่าน Newsletters ปีละ 3 ฉบับ

5. เผยแพร่ผลงานจากการวิจัยเชิงพัฒนาในรูปของ รายงานการวิจัย วีดิทัศน์ คู่มือการใช้

6. สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ โดยมีบริการ Online Research Based Resources สำหรับ นักวิจัย ครู พ่อแม่ ผู้บริหาร ผู้ที่สนใจ และผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนโยบายทางการศึกษา

 

          นอก จากนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่ระดับสูงมาก ทางศูนย์จะให้คำปรึกษาแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ในโครงการในการพัฒนาหลักสูตร แผนการสอน สื่อ การนิเทศในระบบโรงเรียน การพัฒนาเครื่องมือในการเสาะหาและพัฒนาผู้เรียนที่มีความเป็นปรนัยและได้ มาตรฐานเพื่อติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการหายุทธศาสตร์ในการขยายครงการให้ไปถึงเด็กทั้งโรงเรียนในเครือข่าย และการขยายโครงการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนและคุณภาพมาตรฐานกลางของการเรียนรู้ที่สูงขึ้น ของชาติ

 

 

 

โดย…รศ.ดร.สำอาง หิรัญบูรณะ

 
©2010 Thaigifted โดยสำนักนโยบายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโอกาสทางการศึกษา (สร.)
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ 99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 026687123